SZKOŁA Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI ODBIERZ FARTUSZEK KOSMETYCZNY

 

1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest Edukacja 4U  z siedzibą ul. Długiej 48/5 31-146 Kraków identyfikującą się numerem NIP 7311467353 dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Promocja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 28.06.2021 r. kończy się dnia 30.09.2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiada konto w serwisie Facebook i Instagram,
  5. wykona zadanie dotyczące promocji (Osoba zapisująca siebie i znajomego + udostępnienie fanpage znajomym na Fb i Insta + obie te osoby muszą we wrześniu rozpocząć naukę i mieć min. 50% obecności).
 3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych.
 5. Celem wzięcia udziału w Promocji, w czasie jego trwania, Uczestnik dokona zapisu znajomego do szkoły Edukacja 4U w okresie czasowym od 28.06.2021 do 30.09.2021 (jest już słuchaczem szkoły poleci do zapisu znajomego, który dokona pełnego zapisu do szkoły oraz dobrowolnie udostępni profil  Edukacja 4u Łódź na swoim profilu Facebook.
 6. Wykonanie zadania dotyczącego Promocji oznacza :

-pełny znajomego do Edukacja 4U Łódź

– udostępnienie profilu szkoły Edukacja 4u na Facebooku
– zamieszczenie w serwisie Instagram dowolną formę wyrazu twórczego, w szczególności jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Istangram i oznaczenie hashtagiem #edukacja4u

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Promocyjne w czasie trwania Promocji.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Promocji wykonanych Zadań Promocyjnych, których autorzy:
 4. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 5. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram/Facebook
 6. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram/Facebook
 7. d) naruszają regulamin serwisu Instagram i Facebook
 8. e) użyli w Zadaniu Promocyjnym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

3 Prawa do wykonanych Zadań Promocyjnych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Promocyjne nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Promocyjnego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Promocyjne nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Prezentu – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Promocji Zadania Promocyjnego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Promocji udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Promocyjnego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

4. Prezenty i otrzymanie prezentów 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Promocji, Organizator powoła 3 osobową Komisję, która będzie nadzorowała poprawny przebieg promocji przez czas jej trwania. Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Promocji, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Promocji, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Prezenty. (Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Promocji, Komisja dokona weryfikacji danych oraz poprawności zapisów. Osobom biorącym udział w Promocji zostaną następujące prezenty:
  1. Prezent w postaci fartuszka kosmetycznego z logo Edukacja 4U (kolor różowo-biały)
 3. Prezenty są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 4. Komisja zakończy pracę nad Promocją i jej uczestnikami najpóźniej w dniu 28.02.2022 r.
 5. Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o uzyskaniu Prezentu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy zapisie do szkoły. Ponadto informacja o przyznanym Prezencie zostanie przesłana Uczestnikom w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
 6. Warunkiem otrzymania Prezentu jest przekazanie przez Uczestnika Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Prezentu, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail ALBO adres korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski, rozmiar fartuszka.
 7. W przypadku nie przekazania przez Uczestnika w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Prezentu, Komisja  wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego dany Prezent.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Prezentu, jeśli brak możliwości przekazania Prezentu wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Prezentu lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Każdy Prezent zostanie wydany w Sekretariacie szkoły Edukacja 4U al. Tadeusza Kościuszki 39/301 90-418 Łódź.
 10. Fundatorem Prezentów jest Organizator.
 11. Uczestnik nie może przenieść praw do przyznanego prezentu na osobę trzecią.
 12. Uczestnik ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanego mu Prezentu składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. W Promocji można otrzymać Prezent tylko raz (słownie: jeden) raz
 14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Prezentu na nagrodę pieniężną.

5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Długa 48/5 31-146 Kraków oraz na adres e-mail biuro@edukacja4u.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, wyłonienia osób, które otrzymają Prezent, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Prezentów Uczestnikom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Promocji, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail lodz@edukacja4u.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Promocja ” na adres e-mail lodz@edukacja4u.pl lub adres korespondencyjny Organizatora al. Tadeusza Kościuszki 39/301 90-418 Łódź związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2021 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Promocyjnego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Promocji udostępniony jest w czasie trwania Promocji za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej na fanpage Organizatora pod adresem URL: https://www.facebook.com/edukacja4ulodz i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Promocji.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Promocja nie jest w żaden sposób organizowana, sponsorowana, przeprowadzana ani popierana przez serwis Instagram i Facebook ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Promocji jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Promocji.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.